Przetargi

Obecnie prowadzone postępowania przetargowe:

Zapytanie 3/2018

 

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 17.04.2018

 

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 17.04.2018

 

Dane zamawiającego:

 

Nazwa firmy:

INCEPTON sp. z o.o.

 

Adres:

ul. Żurawia 71,

15-540 Białystok

 

 

 1. I.Określenie przedmiotu  zamówienia:  

 

Kod CPV: 98300000

 

 

Przedmiot zamówienia

Produkty z branży mody przedstawiają wiele wyzwań dla komputerowego przetwarzania obrazów i przetwarzania języka naturalnego (NLP). Ubrania mogą różnić się wizualnie w takich obszarach jak styl, poza, kształt czy faktura materiału. Bardzo często ręcznie generowane opisy tekstowe w języku naturalnym są niekompletne, zawierają błędy ortograficzne, nie poprawną gramatykę i interpunkcję oraz niepełne zdania. Dość trudne jest również określenie które słowa rzeczywiście mogą służyć do opisania właściwości wizualnych w obrazie.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na ocenie skuteczności technologii, umożliwiającej automatycznie oznaczanie tagami oraz automatyczne generowanie opisu zdjęć produktów z branży odzieżowej. Wynikiem badań mają być propozycje rozwiązań technologicznych, kierunki wdrożeń, ocena oczekiwanej jakość automatycznego tagowania oraz automatycznego generowania opisów.

Zakres prac.

Zakres prac powinien obejmować  :

Efekt końcowy

 

 1. II.Kryteria wyboru:  

 1. 1.Koszt (cena brutto) realizacji dokumentacji objętej przedmiotem zapytania - 70 % 

 2. 2.Termin realizacji zadania – 10 % 

 3. 3.Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia – 20% 

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena brutto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena brutto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 70% x 100

gdzie:

– Cn – najniższa zaproponowana cena brutto

– Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie

– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena brutto”

 

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kt = (Tn/To) x 10% x 100

gdzie:

– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy

– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy

– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

 

Przez kryterium „Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia” Zamawiający rozumie określone przez Oferenta przygotowanie merytoryczne do realizacji przedmiotu zamówienia:

Kd = (Td) x 10% x 100

gdzie:

– Td – Wykonawca spełnia oba podkryteria – wartość 1. Wykonawca nie spełnia jednego podkryterium lub obu podkryteriów (weryfikacja na podstawie oświadczenia w Załączniku nr. 3) – 0.

 

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kt + Kd

gdzie:

– K – liczba punktów w ocenie końcowej

– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena brutto”

– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

- Kd – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia”

 

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert: 24.04.2018

 1. 1.Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. drogą pocztową lub elektroniczną w zamkniętej kopercie z dopiskiem lub mailem z tytułem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  3/2017” na adres: Incepton sp. z o.o. ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok lub e-mail info@incepton.com   

 2. 2.Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 24.04.2018r. o godzinie: 18:00 

 3. 3.W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres Incepton sp. z o.o. ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok   

 4. 4.Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 

 5. 5.Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Dopuszcza się przesłanie skanów ww. dokumentów na ww. adres e-mail. 

 6. 6.Do formularza oferty Oferent dołącza „Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych” (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz oświadczenie iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego). Dopuszcza się przesłanie skanów ww. dokumentów na ww. adres e-mail. 

 7. 7.Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 8. 8.Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe. 

 9. 9.Pełna wersja zapytania ofertowego, formularz oferty oraz wzory oświadczeń dostępne są do pobrania na stronie internetowej: www.incepton.com   

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
a) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
b) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.       
2. Termin związania ofertą wynosi minimum 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
3. Rozliczenia między
Zamawiającym a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich (PLN) bądź w walucie obcej. W przypadku ofert wyrażonych w walucie obcej przeliczenie na PLN nastąpi według średniego kursu NBP z dnia porównania ofert.       
4. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronach internetowych: 
www.incepton.com  
5. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.       
6. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
7. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.       
8. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Adam Kamiński

Email:  info@incepton.com  

Telefon:  503077482

 

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
Załącznik nr 2: Oświadczenie nr 1
Załącznik nr 3 : Oświadczenie nr 2ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018 (6 stycznia 2018)

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 07.01.2018


Data sporządzenia zapytania ofertowego: 06.01.2018


Dane zamawiającego:


Nazwa firmy:

INCEPTON sp. z o.o.


Adres:

ul. Żurawia 71,

15-540 Białystok 1. Określenie przedmiotu zamówienia:


Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.


Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na ocenie skuteczności technologii umożliwiającej identyfikację osób przebywających w pomieszczeniu. Technologia, która docelowo powstanie na podstawie przeprowadzonego badania, ma na celu monitoring czasu przebywania wskazanych osób przed odbiornikiem telewizyjnym.Zakres prac powinien obejmować:

 1. Przeprowadzenie testów minimum trzech rodzajów technologii, takich jak: podczerwień, beacon/bluetooth, detektory pulsu, czujniki temperatury, czujniki pojemnościowe.

 2. Zaproponowanie takiej technologii i/lub zestawu technologii, których wykorzystanie zagwarantuje poprawne wyniki monitoringu.

 3. Wytworzenie prototypowego zestawu współpracujących urządzeń, które będą umożliwiały:

 1. identyfikację osób oraz pomiar czasu spędzonego w pomieszczeniu - dotyczy tylko osób monitorowanych,

 2. identyfikację, czy te osoby znajdują się w “polu widzenia” urządzenia umiejscowionego w okolicach odbiornika telewizyjnego,

 3. transmisję zebranych danych do serwera/aplikacji gromadzącej i/lub przetwarzającej dane,

 4. transmitowanie danych z informacją, które z monitorowanych osób znajdują się w polu widzenia systemu, nie rzadziej niż raz na minutę,

 5. identyfikację wadliwego działania komponentów rozwiązania.

 1. Wykonanie prototypowego oprogramowania umożliwiającego odbiór danych z wielu urządzeń jednocześnie w celu ich dalszej analizy.

 2. Wykonanie testów urządzenia i oprogramowania w symulowanym środowisku gospodarstwa domowego.

Efektem końcowym przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych powinien być raport zawierający:

 1. Koncepcję rozwiązania,

 2. Opis zasady działania rozwiązania, spis protokołów komunikacji oraz opis zbieranych i przesyłanych danych.

 3. Opis metodologii testów, scenariusze testowe oraz wyniki/ rezultaty testów.

 4. Opis wad i zalet rozwiązania potwierdzonych badaniami/ pomiarami/ testami.

 5. Dokumentacja fotograficzna rozwiązania/ urządzeń.

 6. Projekt urządzeń tzn.: schemat blokowy, opis użytej technologii, projekt obudowy.

 7. Wnioski związane z zastosowaniem najbardziej optymalnych technologii identyfikacji osób oglądających program telewizyjny pod kątem ich efektywności kosztowej do wdrożenia na skalę krajową.

Termin realizacji przedmiotu zapytania nie powinien przekroczyć 80 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Dopuszcza się składanie ofert z krótszym terminem realizacji.

 1. Kryteria wyboru:

 1. Koszt (cena netto) realizacji dokumentacji objętej przedmiotem zapytania - 80 %

 2. Termin realizacji zadania – 20 %

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 80% x 100

gdzie:

Cn – najniższa zaproponowana cena netto

Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”


Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kt = (Tn/To) x 20% x 100

gdzie:

Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy

To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy

Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”


Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kt

gdzie:

K – liczba punktów w ocenie końcowej

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”


Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.Termin składania ofert: 15.01.2018

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. drogą pocztową lub elektroniczną w zamkniętej kopercie z dopiskiem lub mailem z tytułem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2018” na adres: Incepton sp. z o.o. ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok lub e-mail info@incepton.com

 2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 15.01.2018r. o godzinie: 12:00

 3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres Incepton sp. z o.o. ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok

 4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

 5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Dopuszcza się przesłanie skanów ww. dokumentów na ww. adres e-mail.

 6. Do formularza oferty Oferent dołącza „Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych” (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz oświadczenie iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego). Dopuszcza się przesłanie skanów ww. dokumentów na ww. adres e-mail.

 7. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 8. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

 9. Pełna wersja zapytania ofertowego, formularz oferty oraz wzory oświadczeń dostępne są do pobrania na stronie internetowej: www.incepton.com

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
a) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
b) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Termin związania ofertą wynosi minimum 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
3. Rozliczenia między Zamawiającymi a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich (PLN) bądź w walucie obcej. W przypadku ofert wyrażonych w walucie obcej przeliczenie na PLN nastąpi według średniego kursu NBP z dnia porównania ofert.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronach internetowych: 
www.incepton.com
5. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
6. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
7. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Adam Kamiński

Email:  info@incepton.com

Telefon:  503077482


Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
Załącznik nr 2: Oświadczenie nr 1
Załącznik nr 3 : Oświadczenie nr 2

Dotyczy Zapytania 1/2018

Informujemy, iż INCPETON sp. z o.o. otrzymał od potencjalnych oferentów następujące pytania:

1.Czy w rozwiązaniu możliwe jest wykorzystanie kamer do monitoringu osób w pomieszczeniu?

2.Czy komunikacja z serwerem zbierającym dane może być przy przeprowadzona z wykorzystaniem sieci internetowej końcowego użytkownika?

Odpowiedź Zamawiającego na oba te pytania jest negatywna.

Ad. 1. Na wykorzystanie kamery nie zgodzą się końcowi użytkownicy.

Ad. 2. Nie możemy zakładać, że wszyscy ostateczni użytkownicy użyczą własnej sieci domowej i łącza.

W związku z ww. pytaniami przedłużamy termin składania ofert do 16 stycznia 2017 do godziny 18.00Incepton Sp. z o.o. ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok

info@incepton.com

Zapytanie 1/2017

 

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 24.11.2017

 

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 24.11.2017

 

Dane zamawiającego:

 

Nazwa firmy:

INCEPTON sp. z o.o.

 

Adres:

ul. Żurawia 71,

15-540 Białystok

 

 

 1. I.Określenie przedmiotu  zamówienia:  

 

Kod CPV: 98300000

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup audytu technologicznego oraz usług badawczych które następnie wykorzystane zostaną do stworzenia automatycznego systemu rekomendacyjnego dla branży e-commerce opartego o rozpoznawanie obrazów przy użyciu technik Data Science (w tym modeli zbudowanych przy użyciu sieci neuronowych). Docelowy system w oparciu o zdjęcie produktu (np. odzieży) będzie rekomendował taki sam, lub podobny produkt.

Zadanie A

Na audyt technologiczny składają się:

Celem takiego audytu będzie znalezienie optymalnych rozwiązań do trenowania sieci neuronowej, która wykorzystana zostanie w docelowym systemie.

Zadanie B

Na prace badawcze składają się:

 1. II.Kryteria wyboru:  

 1. 1.Koszt (cena netto) realizacji dokumentacji objętej przedmiotem zapytania - 60 % 

 2. 2.Termin realizacji zadania – 40 % 

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 60% x 100

gdzie:

– Cn – najniższa zaproponowana cena netto

– Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie

– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

 

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kt = (Tn/To) x 40% x 100

gdzie:

– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy

– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy

– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

 

 

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kt

gdzie:

– K – liczba punktów w ocenie końcowej

– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

 

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert: 6.12.2017

 1. 1.Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. drogą pocztową lub elektroniczną w zamkniętej kopercie z dopiskiem lub mailem z tytułem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  1/2017” na adres: Incepton sp. z o.o. ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok lub e-mail info@incepton.com   

 2. 2.Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 6.12.2017r. o godzinie: 12:00 

 3. 3.W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres Incepton sp. z o.o. ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok   

 4. 4.Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 

 5. 5.Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Dopuszcza się przesłanie skanów ww. dokumentów na ww. adres e-mail. 

 6. 6.Do formularza oferty Oferent dołącza „Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych” (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz oświadczenie iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego). Dopuszcza się przesłanie skanów ww. dokumentów na ww. adres e-mail. 

 7. 7.Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 8. 8.Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe. 

 9. 9.Pełna wersja zapytania ofertowego, formularz oferty oraz wzory oświadczeń dostępne są do pobrania na stronie internetowej: www.incepton.com   

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
a) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
b) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Termin związania ofertą wynosi minimum 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
3. Rozliczenia między Zamawiającymi a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich (PLN) bądź w walucie obcej. W przypadku ofert wyrażonych w walucie obcej przeliczenie na PLN nastąpi według średniego kursu NBP z dnia porównania ofert.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronach internetowych: 
www.incepton.com  
5. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie
podpisania umowy.
6. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
7. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Adam Kamiński

Email:  info@incepton.com  

Telefon:  503077482

 

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
Załącznik nr 2: Oświadczenie nr 1
Załącznik nr 3 : Oświadczenie nr 2